Naujienos

Skelbiamas dotacijų konkursas ugdymo įstaigoms

2022 1 rugsėjo

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – ŠMPF), programos „eTwinning“ nacionalinė paramos organizacija Lietuvoje, skelbia projektų konkursą, skirtą paremti Lietuvos švietimo įstaigų, dalyvaujančių programoje „eTwinning“ profesinį tobulėjimą ir geresnį „eTwinning“ panaudojimą nuotoliniam ir mišriam mokymuisi.

Paraiškos forma ir pateikimas

Paraiška pildoma ir pateikiama iki 2022 m. rugsėjo 26 d. 12 val. per www.paraiskos.smpf.lt sistemą. Sistemoje pasirinkite kvietimą pavadinimu „PROGRAMOS „eTWINNING“ PROJEKTŲ KONKURSAS 2022“. Paraiškos paskutinis lapas turi būti pasirašytas teisinio atstovo ir nuskanuotas įkeltas į sistemą.

SVARBU. Prieš teikiant paraišką, kviečiame atidžiai susipažinti su kvietimo sąlygomis. Kvietimo sąlygose rasite ir vertinimo kriterijus.

Projektų konkurso tikslai:

  • paremti „eTwinning mokykla” ženklelį turinčias mokyklas, suteikiant galimybę jų kompetencijų stiprinimui;
  • paremti švietimo įstaigų iš kaimiškų vietovių dalyvavimą „eTwinning“ programoje ir jų darbuotojų kompetencijų, reikalingų projektų įgyvendinimui, tobulinimą;
  • padėti švietimo įstaigoms plėtoti mokytojų skaitmenines, pedagogines, projektų valdymo, tarpkultūrines, kalbines kompetencijas siekiant geriau naudotis „eTwinning“ platforma, integruojant projektinį mokymąsi į pamokas, taip pat kaip įrankiu nuotoliniam ir mišriam mokymuisi, stiprinti gebėjimą teikti aukštos kokybės įtraukiojo skaitmeninio švietimo paslaugas;
  • skatinti mokyklas inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius „eTwinning“ projektus, pasinaudojant išorės ekspertų paslaugomis sustiprinant žinias ir kompetencijas planuojamų projektų temomis (pilietiškumas, informacinės komunikacinės technologijos, „eTwinning“ metų temos, daugiakalbystė, įtrauktis, projektų valdymas, lyderystė, darbas komandoje, ir pan.).

Projekto veiklos gali apimti išorės ekspertų teikiamus profesinio tobulinimosi mokymus, grupines ir/ar asmenines konsultacijas ar panašias paslaugas mokyklų komandoms tokiomis temomis kaip pilietiškumas, informacinės komunikacinės technologijos, „eTwinning“ metų temos, daugiakalbystė, įtrauktis, projektų valdymas, lyderystė, darbas komandoje, saugumas internete, vadovavimas, skaitmeninės kompetencijos, „eTwinning“ ir kitų IKT naudojimas nuotoliniam mokymuisi, bendravimui ir sklaidai.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. gruodžio 1 d. – 2023 m. gegužės 31 d. Minimali trukmė neribojama.

Ataskaitos pateikimo terminas: per 30 kalendorinių dienų po projekto pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Finansuojamos veiklos: mokymai, grupinės ir/ar asmeninės konsultacijos, teikiamos konsultavimo įmonių, mokymų vadovų ir/ar švietimo ir verslo konsultantų (pandeminiu laikotarpiu rekomenduojama planuoti veiklas nuotoliniu būdu).

Pasiūlymus gali teikti:

  • Bendrojo ugdymo mokyklos;
  • Pirminio profesinio mokymo įstaigos;
  • Kitos įstaigos, teikiančios vaikų švietimo paslaugas (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo įstaigos, bibliotekos, daugiafunkciai centrai ir kt.).

Privaloma sąlyga paraiškų teikėjams: institucijos turi būti užsiregistravusios „eTwinning“  platformoje, užsiregistravusių vartotojų iš institucijos skaičius – ne mažiau kaip 2 vartotojai, įgyvendintų/įgyvendinamų projektų skaičius – ne mažiau kaip 1.

Prioritetas vertinant paraiškas skiriamas, jei institucija atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  • turi „eTwinning“ mokykla ženklelį (2020-2021 arba 2021-2022 m. m.);*
  • yra iš kaimiškos vietovės;**
  • institucija negavo finansavimo 2021 m. eTwinning projektų dotacijų konkurse.

* „eTwinning“ mokykla ženklelis nėra tapatus nacionaliam kokybės ženkleliui. Daugiau informacijos apie „eTwinning“ mokyklas ir sąrašus rasite čia: 2020-2021 – , 2021-2022

https://www.etwinning.net/en/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm

**Kaimiška vietovė laikoma gyvenvietė, kurioje gyvena 3000 ir mažiau gyventojų (šis apibrėžimas taip pat naudojamas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tyrimuose, kuriuose dalyvauja Lietuva). Nustatant atitiktį šiam prioritetui bus remiamasi Statistikos departamento paskutinio oficialaus gyventojų surašymo duomenimis.

Finansavimas

Prašomos skirti dotacijos sumos (leistinų išlaidų) dydis paraiškoje negali būti mažesnis nei 1000 EUR ir didesnis nei 5000 EUR. Viena institucija gali teikti tik vieną paraišką šiame konkurse.

Tinkamos projektų išlaidos:

Išorės ekspertų teikiamos paslaugos (atlygis pranešėjams, mokymų vedėjams, konsultantams).

SVARBU: visi mokėjimai už patirtas išlaidas privalo būti atlikti iki projekto įgyvendinimo paskutinės dienos.

Dokumentai susipažinimui:

Paraiškų vertinimas ir atranka vyks iki 2022 m. spalio mėn. pabaigos. Atrankos rezultatai bus skelbiami interneto svetainėje www.etwinning.lt iki 2022-10-31.

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais:

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis į projektų koordinatores Eglę Venckutę arba Mariją Bakaitę el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 586 9415, +370 6 857 0762.

Naujienų kategorijos

Žymos