Naujienos

Pratęstas terminas į „Erasmus+“ seminarą „Walk the talk, Long-Term Learning Mobility of Pupils“

2024-03-04

2024 m. balandžio 24–26 d. Dubline, Airijoje organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „Walk the talk, Long-Term Learning Mobility of Pupils“. Seminarą organizuoja Airijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra Léargas.

Šio kontaktinio seminaro tikslas – suburti vidurinio ugdymo srities mokytojus, dirbančius su 12–18 metų moksleiviais, ir aptarti ilgalaikio moksleivių mobilumo galimybes, naudojant novatoriškas ir alternatyvias pilietinio ir demokratinio dalyvavimo formas. Dalyviai turės galimybę pasidalinti idėjomis ir galbūt rasti partnerius naujoms „Erasmus+“ ilgalaikių mobilumų partnerystėms, kuriose galėtų atlikti tiek siunčiančiosios, tiek priimančiosios institucijos vaidmenį. Planuojamų užsiėmimų metu bus dalinamasi gerųjų praktikų pavyzdžiais ir žiniomis, kaip pasinaudojant mainų programomis galima veiksmingai įtraukti moksleivius į aktyvaus pilietiškumo ir demokratijos pamokas.

Planuojami seminaro rezultatai:

 • Sukurti švietimo atstovų tinklą, skatinantį pilietiškumą ir dalyvavimą demokratiniame gyvenime;
 • Supažindinti dalyvius su sklaidos įrankiais, skirtais virtualiai tinklaveikai „eTwinning“ platformoje;
 • Susipažinti su gerosios pilietiškumo skatinimo praktikos pavyzdžiais ilgalaikio mobilumo projektuose;
 • Išgryninti projektų idėjas moksleivių mainų projektams, susijusiems su pilietiniu dalyvavimu;
 • Išplėsti mokyklų partnerių tinklą ilgalaikiams mobilumo projektams pagal „Erasmus+“ programą;
 • Apsikeisti žiniomis apie strateginį ilgalaikių moksleivių mobilumų planavimą ir vykdymą.

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

 1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti vidurinio ugdymo mokytojai, kurie planuoja vykdyti ilgalaikius mokinių mobilumo projektus. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime.
 2. Pareiškėjo  renginio užsienio kalbos žinių lygis – ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
 3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais (neįskaitant dalyvavimo Lietuvoje vykusiuose TBV renginiuose).

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. kovo 18 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Renginio aprašymas anglų kalba.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
 3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
 4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos   Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Airijoje ir atgal 2024 m. nuo balandžio 24 iki 26 d. Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.   95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.
Pragyvenimo išlaidos Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt  arba tel. +370 667 59889.

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. kovo mėn. pabaigos.

Naujienų kategorijos

Žymos