Privatumo politika

Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) apibrėžia VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2, (toliau – „Fondas“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) asmenį identifikuojančios informacijos/duomenų (toliau – „Asmeninė informacija“), kurią jūs (toliau – „Vartotojas“, „Jūs“ arba „Jūsų“) galite pateikti https://etwinning.lt/ interneto svetainėje (toliau bendrai – „Svetainė“) rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką. Ji taip pat apibrėžia galimus pasirinkimus, susijusius su Jūsų asmeninės informacijos naudojimu, ir nurodo, kaip galite pasiekti ir atnaujinti, ištrinti šią informaciją.

Kiekvieną kartą lankydami mūsų interneto Svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje.

Patvirtiname, kad mūsų Svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie Svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kaip ir kokius duomenis apie Jus tvarkome?

Mes gauname ir saugome bet kokius duomenis, kuriuos mums pateikiate:

 • pateikdami užklausą;
 • užsiprenumeruodami naujienlaiškį;
 • ar kitaip įvesdami informaciją mūsų Svetainėje.

Jums gali tekti pateikti savo „kontaktinius duomenis“, tokius kaip:

 • elektroninio pašto adresas;
 • vartotojo prisijungimo vardas;
 • vardas, pavardė;
 • telefono numeris ar
 • kita Asmeninė informacija.

Kai lankotės Svetainėje, mūsų serveriai automatiškai įrašo informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė, pvz.:

 • Jūsų įrenginio IP adresą;
 • naršyklės tipą ir versiją;
 • operacinės sistemos tipą ir versiją;
 • kalbos nuostatas arba;
 • tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje;
 • mūsų Svetainės puslapius, kuriuose lankėtės;
 • kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose;
 • kokios informacijos ieškojote mūsų Svetainėje;
 • prisijungimo laiką ir
 • kitus statistinius duomenis.

Turite pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis Svetainės funkcijomis.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

Bet kokie duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, gali būti tvarkomi šiais tikslais:

 • siekiant gerinti Jūsų naršymo patirtį;
 • tobulinti Svetainę, kad ji labiau atitiktų Jūsų poreikius;
 • siųsti priminimus el. laišku, pvz. naujienas ir t. t.;*
 • susisiekti po pateiktos užklausos;
 • atsakyti į užklausas, susijusias su Fondo veikla;
 • atsiųsti Jums papildomą informaciją apie Fondą;
 • siekiant organizuoti renginius ir vykdyti registraciją į juos;
 • siųsti informacinius naujienlaiškius*;
 • administruoti mūsų Svetainę;
 • paleisti ir valdyti mūsų Svetainę.

⃰ Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. Atšaukti savo sutikimą galite susisiekę su mumis el. paštu privatumas@smpf.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Informacija, kurią siunčia Jūsų naršyklė, naudojama tik siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus ir surinkti statistinę informaciją apie Svetainės naudojimą. Ši statistinė informacija nėra renkama konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
 • reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • BDAR nustatytomis sąlygomis nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti;
 • teikti skundą asmens duomenų priežiūrą atliekančiai institucijai.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, įskaitant profiliavimą, galite susisiekti su mumis šioje politikoje nurodytais kontaktais ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant prašymą tiesiogiai adresu Rožių al. 2, Vilnius ar el. pašto adresu privatumas@smpf.lt.

Mes, gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti ir pateiksime to priežastis. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikiant vėlavimo priežastis.

Mes galime nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Neparduodame, nekeičiame ir jokiu kitu būdu neteikiame Jūsų Asmeninės informacijos trečiosioms šalims iš anksto Jums nepranešę.Tai neapima Svetainės prieglobos (angl. hosting) partnerių ir kitų šalių, kurios padeda mums administruoti Svetainę, atlikti mūsų veiklą ar aptarnauti mūsų vartotojus šioms šalims sutikus laikyti šią informaciją konfidencialia.

Be Jūsų sutikimo neteikiame asmeninės informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais.

Atskleisime bet kokią surinktą, naudotą ar gautą informaciją, jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų reikalavimu, ir kai tikime, kad atskleidimas yra būtinas mūsų teisėms, Jūsų saugumui ar kitų žmonių saugumui apsaugoti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti.

Duomenų saugumas

Saugome Jūsų pateiktą informaciją kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar duomenų atskleidimo. Imamės reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir asmeninės informacijos, kurią saugome, atskleidimo. Jūsų asmeninė informacija laikoma saugiame tinkle ir yra prieinama tik ribotam asmenų skaičiui, kurie turi specialias teises naudotis tokiomis sistemomis ir privalo laikyti šią informaciją konfidencialia.Tačiau negalime užtikrinti, kad duomenys nebus perduoti internetu ar belaidžiu ryšiu.

Todėl mums stengiantis apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją, Jūs pripažįstate, kad:

 • yra saugumo ir privatumo apribojimų internete, kurie nuo mūsų nepriklauso;
 • negalima užtikrinti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp Jūsų ir mūsų interneto Svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo ir
 • nepaisant visų pastangų, bet kokia tokia informacija ir duomenys gali būti neteisėtai peržiūrėti ar pakeisti trečiosios šalies.

Jūsų duomenis naujienlaiškio siuntimo tikslu saugosime tol, kol neatšauksite naujienlaiškio prenumeratos; renginių organizavimo tikslu – 5 metus, arba iki visiško atsiskaitymo su Europos Komisija (jeigu toks atsiskaitymas būtinas). Svetainėje, mūsų serverių automatiškai įrašyta informacija (Jūsų naršyklės IP adresas ir kiti Svetainės naršymo duomenys, nurodyti šios Privatumo politikos skyriuje: „Kaip ir kokius asmens duomenis apie jus tvarkome?“) bus saugomi iki numatytos šių duomenų peržiūros, kuri vykdoma ne rečiau kaip kas tris mėnesius.

Duomenų saugumo pažeidimas

Tuo atveju, jei sužinome, jog interneto Svetainės saugumas buvo pažeistas arba asmeninė vartotojų informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, mes imsimės reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis.

Duomenų saugumo pažeidimo atveju stengiamės informuoti paveiktus asmenis, jei manome, kad dėl pažeidimo vartotojas gali patirti žalą, arba jei informavimas būtinas įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju paskelbsime pranešimą Svetainėje, susisieksime su Jumis el. paštu.

Jeigu manote, kad su jumis susijęs duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A.Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. nr. 85 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

Slapukai

Svetainė naudoja „slapukus“ (angl. cookies) siekiant gerinti Jūsų naršymo patirtį. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris patalpina Jūsų kompiuterio standžiajame diske. Slapukai nenaudojami programoms ar virusams Jūsų kompiuteryje paleisti. Slapukai yra unikaliai priskirti tik Jums, juos žiniatinklio serveris gali atpažinti tik tame domene, kuris jums priskyrė slapuką. Galime naudoti slapukus siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais stebėdami Svetainės lankytojų srautą (tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje, mūsų Svetainės puslapius, kuriuose lankėtės, kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose, kokios informacijos ieškojote mūsų Svetainėje, prisijungimo laiką ir kitus statistinius duomenis) bei Svetainės funkcijoms vykdyti. Galite priimti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau įprastai galite pakeisti naršyklės nustatymus, jei norite, kad slapukai būtų atmesti. Jei nuspręsite atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis Svetainės funkcijomis. Savo naršyklės nustatymuose Jūs galite pasirinkti slapukų nepriimti, taip pat galite juos bet kada ištrinti.

Mūsų naudojami slapukai

 

Slapukas Sritis (domenas) Tipas Slapuko aprašymas Slapuko galiojimo laikas
YSC .youtube.com Reklaminiai YSC slapuką nustato Youtube ir jis naudojamas stebėti įterptųjų vaizdo įrašų peržiūras Youtube puslapiuose. Sesijai
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Reklaminiai „YouTube“ nustatytas slapukas pralaidumui matuoti, kuris nustato, ar vartotojas gauna naują, ar seną grotuvo sąsają. 5 mėn27 dienos

 

_ga .etwinning.lt Analitika _ga slapukas, įdiegtas Google Analytics, apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat seka svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti. 2 metai

 

_gid .etwinning.lt Analitika „Google Analytics“ įdiegtas _gid slapukas saugo informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, taip pat sukuria analitinę svetainės našumo ataskaitą. Kai kurie renkami duomenys apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir puslapius, kuriuose jie lankosi anonimiškai. 1 diena

 

CONSENT .youtube.com Analitika „YouTube“ nustato šį slapuką naudodama įterptus „YouTube“ vaizdo įrašus ir registruoja anoniminius statistinius duomenis. 2 metai

 

_gat .etwinning.lt Analitika Šį slapuką įdiegė „Google Universal Analytics“, kad apribotų užklausų dažnį ir taip apribotų duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse. 1 minutė

 

Galimybė ištrinti slapukus yra numatyta visose naršyklėse. Informacijos apie slapukų nustatymus skirtingose naršyklėse galite rasti čia:

Vaikai

Nerenkame jokios asmeninės informacijos iš vaikų iki 14 metų amžiaus. Jei esate jaunesnis nei 14 metų, prašome neteikti jokios asmeninės informacijos per mūsų Svetainę. Mes skatiname tėvus ir teisėtus globėjus stebėti jų vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos be tėvų ar globėjų sutikimo. Susisiekite su mumis, jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 14 metų teikia mums savo asmeninę informaciją per mūsų Svetainę.

Naujienlaiškiai

Siūlome elektroninius naujienlaiškius, kuriuos galite užsiprenumeruoti bet kuriuo metu pateikę mums savo elektroninį paštą. Galite atsisakyti mūsų naujienlaiškio ar rinkodaros tikslais siunčiamų elektroninių laiškų susisiekę su mumis elektroniniu paštu.

Reklama

Galime rodyti internetines reklamas ir dalintis suvestine ir asmens neidentifikuojančia Jūsų informacija. Šią informaciją renkame registracijos proceso metu arba per internetines apklausas ir reklamines akcijas. Mes nesidaliname asmenį identifikuojančia vartotojų informacija su reklamuotojais. Kai kuriais atvejais mes galime naudoti suvestinę ir asmens neidentifikuojančią informaciją, kad reklama būtų pritaikyta tikslinei auditorijai.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ar kurių neadministruojame. Atkreipkite dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Atkreipkite dėmesį, kada esate nukreipiami iš mūsų Svetainės į kitas svetaines, todėl perskaitykite kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo politiką.

Politikos pakeitimai ir papildymai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Politiką Svetainės ar Paslaugų atžvilgiu. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Politikos versiją Svetainėje. Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Tolesnis Svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais sutinkate.

Baigiamosios nuostatos

Patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Sutinkate laikytis šios Politikos naudodamiesi Svetaine ar jos Paslaugomis. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, neturite teisės naudoti arba gauti prieigą prie šios Svetainės ir jos Paslaugų.

Kaip galite su mumis susisiekti?

Informuojame, kad Fonde yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris padeda užtikrinti duomenų tvarkymo Fonde atitiktį BDAR keliamiems reikalavimams:

Egidija Laurišaitė
Duomenų apsaugos pareigūnė
El. paštas: egidija.laurisaite@smpf.lt
Tel.: 8 685 00913

Arba susisiekite su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu:
El. paštu: privatumas@smpf.lt
Paštu: Rožių al. 2, 03106 Vilnius

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-10-08